• Skontaktuj się z nami: 510 133 509

0

RODO

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO/GDPR)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, tj. osób, które zarejestrowały konto w serwisie www.stareprzedmioty.pl oraz booom.pl na  potrzeby sprzedaży oraz licytacji organizowanej za pośrednictwem serwisu stareprzedmioty.pl oraz booom.pl jest Silverart – Stanisława Sikorska 84-207 Koleczkowo, Łężyce ul. Na Łąkach 2  NIP:7451228915
 2. Silverart Stanisława Sikorska informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej: biuro@slverarts.pl.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie stare przedmioty.pl oraz booom.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem stare przedmioty.pl oraz związanych z organizacją, przeprowadzeniem aukcji oraz obsługą po aukcyjną aukcji organizowanej w serwisie stareprzedmioty.pl oraz booom.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem serwisu stare przedmioty.pl oraz booom.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta sprzedaży oraz prowadzenie aukcji w ramach serwisu straeprzedmioty.pl oraz booom.pl
 • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,
 • bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem,
 • zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków przez Silverart – Stanisława Sikorska wynikających z przepisów prawa,
 • stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowanie,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
 • kontaktu z Użytkownikiem serwisu,

podstawą prawną przetwarzania przez Silverart – Stanisława Sikorska danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt 3 jest:

 • wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik,
 • prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu  dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez Silverart – Stanisława Sikorska:
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa zakupionych monet lub korespondencji,
 • odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;

Silverart – Stanisława Sikorska nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,

Silverart – Stanisława Sikorska nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Silverart Stanisława Sikorska w zakresie realizacji zamówienia oraz na czas uczestnictwa w aukcji. Dodatkowo na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz z udziałem Użytkownika w aukcji Siverart – Stanisława Sikorska będzie przetwarzała dane Użytkownika przez okres 10 lat od dnia zakończenia aukcji

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Silverart – Stanisława Sikorska udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Aukcji, zakupu i realizacji tych umów przez Silverart – Stanisława Sikorska

Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem stare przedmioty.pl oraz booom.pl. W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej, zgody, Silverart – Stanisława Sikorska będzie mógł przetwarzać  dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia).

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika   dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Silverart – Stanisława Sikorska może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkowania dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Silverart – Stanisława Sikorska będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.