• Skontaktuj się z nami: 510 133 509

0

REGULAMIN SKLEPU STAREPRZDMIOTY.PL I AUKCJI BUUUM.PL

Administratorem i właścicielem platformy handlowej Stareprzedmioty.pl  oraz Buuum.pl jest firma Silver Art.  Stanisława Sikorska 84-207 Koleczkowo, Łężyce ul. Na Łąkach 2.

Warunki uczestnictwa

Użytkownikami platformy Stareprzedmioty.pl oraz Buuum.pl mogą być osoby fizyczne,  te które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych  oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne dokonują rejestracji, wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny poprzez podanie wyszczególnionych danych.

Rejestracja konta sprzedawcy odbywa się  po wypełnieniu w/w formularza rejestracyjnego i pozytywnej weryfikacji  o czym użytkownik zostaje poinformowany mailowo.

Podczas rejestracji konta użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

Użytkownik po rejestracji otrzymuje dostęp panelu sprzedawcy, za pomocą którego może umieszczać swoje towary w sklepie Stareprzedmioty.pl lub na aukcjach Buuum.pl

Użytkownik w pełni odpowiada za wystawione w sklepie Stareprzedmioty.pl  i na aukcjach Buuum.pl towary oraz treści zamieszczone w jego opisie, stan magazynowy,  zgodność opisu ze stanem fizycznym towaru oraz autentyczności zdjęć przedstawiających zamieszczony do sprzedaży towar.

Użytkownik ustala w panelu zarządzania swoim kontem sposób oraz kwotę nadania przesyłki sprzedanego towaru.

Platforma Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl nie ponoszą odpowiedzialności za nieporozumienia związane z przesyłką towarów od sprzedawcy do klienta, kwotą nadania i ich zwrotami.

W przypadku sprzedaży towaru poza platformą Stareprzedmioty.pl lub na aukcjach Buuum.pl sprzedający zobowiązuje się  do usunięcia oferty z tych platform.

Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania na platformach handlowych Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (takich jak prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania kopii przedmiotów (odznaczeń, medali, monet, umundurowania obrazów itp.) w ramach Streprzedmioty.pl oraz Buuum.pl.

Sprzedający może wystawiać w ramach platformy Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl repliki przedmiotów wykonanych w sposób fachowy i legalny z zachowaniem praw autorskich z wyraźnymi cechami lub oznaczeniami wskazującymi na nieoryginalność  przedmiotu .

 

Transakcje

Sprzedający za pośrednictwem panelu zarządzania swoim sklepem sporządza ofertę. Informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści oferty, a wykorzystanie ich w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią.

Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję kartą za pomocą bramki płatniczej Stripe.

Przebieg transakcji

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji  Buuum.pl lub dokonuje zakupu bezpośrednio na platformie Stareprzedmioty.pl.  Dokonując powyższych czynności, Użytkownik wybiera formę zakupu i potwierdza swój wybór.

Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Licytanta są przekazywane Sprzedającemu.

Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

– na prośbę Licytanta albo gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta, albo jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru.

Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać.

Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

Silver Art

SilverArt nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Stareprzedmioty.pl czy Buuum.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

SilverArt  w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych przez Użytkowników w ramach Stareprzedmioty.pl czy Buuum.pl.

W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Silver Art może:

– zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię, w której publikowana jest Oferta

– zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę – jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy    pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,

– usunąć Licytację, w wyniku czego przestaje być dostępna w Buuum.pl, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku

– odmówić publikacji Oferty.

SilverArt może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, SilverArt może:

– upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, SilverArt może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług . W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

– podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

– udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom.

– publikacja przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane.

– wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników.

– podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez SilverArt prowizjami.

SilverArt może:

– zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług SilverArt powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail , wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownik może odwołać się od decyzji SilverArt. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Dyskusji w terminie 7 dni, SilverArt może uzależnić korzystanie z Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

Niezależnie od zastosowania przez SilverArt postanowień dotyczących naruszeń  Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem SilverArt lub innych Użytkowników.

SilverArt ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie, w szczególności obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji – w szczególności metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w ramach dyskusji i sporów oraz obsługi korespondencji na zlecenie Sprzedających.

 

 

Prowizje

Usługi świadczone przez Silver Art. Za pomocą platform  stareprzedmioty.pl lub aukcji buuum.pl są odpłatne w formie prowizji w wysokości 10 % od wartości sprzedanego towaru i rozliczane na bieżąco poprzez bramkę płatniczą Stripe.

Wszelkie opłaty wynikające z prowizji ponosi wyłącznie sprzedający.

SilverArt nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od sprzedającego z tytułu umieszczania towaru zarówno za ich ilość jak i czas wystawienia przedmiotów.

Prowizja od sprzedaży w wysokości 10% naliczana jest wyłącznie po sprzedaży towaru przez sprzedającego za pośrednictwem platformy handlowej Stareprzedmioty.pl lub na aukcji Buuum.pl. i rozliczna za pośrednictwem bramki płatniczej Stripe.

Stripe automatycznie w terminie 7 dni dokonuje przelew na podany przez sprzedającego  numer konta podczas rejestracji,  automatycznie pomniejszając go o prowizję należną firmie Silver Art.

Za świadczone usługi w ramach  Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl SilverArt wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ustawienia konta a dla Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej, na jego żądanie.

Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO/GDPR)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, tj. osób, które zarejestrowały konto w serwisie www.stareprzedmioty.pl oraz booom.pl na  potrzeby sprzedaży oraz licytacji organizowanej za pośrednictwem serwisu Stareprzedmioty.pl oraz Booom.pl jest SilverArt – Stanisława Sikorska 84-207 Koleczkowo, Łężyce ul. Na Łąkach 2  NIP:7451228915
 2. SilverArt Stanisława Sikorska informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej:biuro@slverarts.pl.pl!!!!!!!!!!!!!
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika w serwisie stare przedmioty.pl oraz booom.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem stare przedmioty.pl oraz związanych z organizacją, przeprowadzeniem aukcji oraz obsługą po aukcyjną aukcji organizowanej w serwisie Stareprzedmioty.pl oraz Booom.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem serwisu stare przedmioty.pl oraz booom.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta sprzedaży oraz prowadzenie aukcji w ramach serwisu Straeprzedmioty.pl oraz Booom.pl
 • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,
 • bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem,
 • zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków przez SilverArt – Stanisława Sikorska wynikających z przepisów prawa,
 • stosowania marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowanie,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
 • kontaktu z Użytkownikiem serwisu,

Podstawą prawną przetwarzania przez SilverArt – Stanisława Sikorska danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt. 3 jest:

 • wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik,
 • prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu  dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez SilverArt – Stanisława Sikorska:
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa zakupionych monet lub korespondencji,
 • odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;

SilverArt – Stanisława Sikorska nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,

SilverArt – Stanisława Sikorska nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a SilverArt Stanisława Sikorska w zakresie realizacji zamówienia oraz na czas uczestnictwa w aukcji. Dodatkowo na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz z udziałem Użytkownika w aukcji SiverArt – Stanisława Sikorska będzie przetwarzała dane Użytkownika przez okres 10 lat od dnia zakończenia aukcji

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od SilverArt – Stanisława Sikorska udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Aukcji, zakupu i realizacji tych umów przez SilverArt – Stanisława Sikorska

Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem stare Przedmioty.pl oraz Booom.pl. W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej zgody, SilverArt – Stanisława Sikorska będzie mógł przetwarzać  dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia).

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika   dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, SilverArt – Stanisława Sikorska może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkowania dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), SilverArt – Stanisława Sikorska będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,

Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

Ochrona Twoich danych jest dla nas nadrzędnym priorytetem. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Zmiana regulaminu

SilverArt jest uprawnione do zmiany Regulaminu Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl w następujących przypadkach:

– zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

– nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

– zmiany prowizji

–  usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

–  poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

–  zmiany w polityce prywatności;

–  zapobieganie nadużyciom;

–  względy bezpieczeństwa;

–  zmiany technologiczne i funkcjonalne;

–  zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

– zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SilverArt nie krótszym niż 7 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego.

W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z SilverArt powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym SilverArt w formie mailowej  na adres sklep@stareprzedmioty.pl.

ROZWIĄZANIE UMOWY Z SilverArt

Świadczenie usług w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl ma charakter bezterminowy.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z SilverArt, dotyczącą wskazanego przez niego Konta. Wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji oraz dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji.

W terminie do 7 dni logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl  nie będzie możliwe.

W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez SilverArt za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 dniowego  terminu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji SilverArt, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl bez uprzedniej zgody SilverArt.

 

Reklamacje i kontakt

Użytkownik może kontaktować się z SilverArt w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

– pisemnej na adres: Silver Art.  Stanisława Sikorska 84-207 Koleczkowo, Łężyce ul. Na Łąkach 2.

–  elektronicznej na adres sklep@stareprzedmioty.pl

–  telefonicznie pod numerem telefonu: 58 510 133 509

 

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a SilverArt, której przedmiotem są usługi świadczone przez SilverArt w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl o na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SilverArt w ramach Stareprzedmioty.pl i Buuum.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin Stareprzedmioty.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Operatorem Strony Internetowej i serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl
znajdującego się na stronie www.stareprzedmioty.pl jest firma:

SilverArt  Stanisława Sikorska
Łężyce, ul. Na Łąkach 2
84-207 Koleczkowo

MBank 91 1140 2004 0000 3602 7585 7507

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl dostępnego pod adresem www.stareprzedmioty.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 1. Rejestracja

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.stareprzedmioty.pl.
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

§ 2. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w serwisie Internetowym stareprzedmioty.pl zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie serwisu Internetowego www.stareprzedmioty.pl jest operator serwisu -SilverArt  Stanisława Sikorska Łężyce, ul. Na Łąkach 2  84-207 Koleczkowo. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w serwisie Internetowym stareprzedmioty.pl

§ 3. Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW serwisu Internetowego Stareprzedmioty.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 4. Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej – w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia – odcienie mogą się różnić.
 5. Produkty oferowane w sklepie są produktami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta.

§ 4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca.
Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu
 2. Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy  na adres sklep@stareprzedmioty.pl
 3. Telefonicznie pod numerem  +48 510 133 509.
  Podczas składania zamówienia telefonicznego, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia z linkiem do potwierdzenia przez kupującego zawarcia umowy sprzedaży i akceptacji regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez SilverArt  Stanisława Sikorska osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się  zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy SilverArt  Stanisława Sikorska a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.stareprzedmioty.pl w dziale „Dla Klientów” w zakładce „Zwroty” (u dołu strony)

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie składane w serwisie Internetowym Stareprzedmioty.pl musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji. ( potwierdzenie złożenia zamówienia)
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie z terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 4. Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
 5. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-4 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 1-4 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej, 1-4 dni w przypadku przesyłki Paczkomaty Inpost..
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a serwisem Internetowym Stareprzedmioty.pl.
 7. Do transakcji nie wystawimy faktury VAT – Działalnośc nierejestrowana.
 8. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  2. niekompletności zawartości przesyłki/Towaru i/lub
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia Klient uprawniony jest do:
   a/ odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić SilverArt  Stanisława Sikorska
   , w tym w drodze e-mailowej lub poprzez infolinie, o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy albo
   b/ przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem – protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umowa (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 9. W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej płatnej przy odbiorze, klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, nie dopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez sprzedającego w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 6. Formy płatności

 1. Gotówką przy odbiorze towaru
 2. Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. Poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.

§ 7. Transport i dostawa towarów

Przygotowanie logistyczne, opakowanie oraz koszty i rodzaje dostaw zostały zamieszczone na stronie www.stareprzedmioty.pl w dziale „Dla Klientów” w punkcie „Koszty i rodzaje dostaw”.

 1. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z SilverArt StanisławaSikorska (sklep@stareprzedmioty.pl).
 2. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest towarem używanym.
 3. Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Konsumentowi, który nabył w Sklepie Internetowym towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej www. stareprzedmioty.pl w dziale „Dla Klientów” w zakładce „Rękojmia” (u dołu strony).
 5. SilverArt  Stanisława Sikorska
  nie jest gwarantem sprzedawanych produktów, gwarancja udzielana i realizowana jest przez producentów oferowanych towarów. Realizacja gwarancji odbywa się w zewnętrznych serwisach producentów. Szczegóły dotyczące procedury gwarancyjnej wraz z formularzem znajdują się na stronie internetowej www. stareprzedmioty.pl w dziale „Dla Klientów” w zakładce „Gwarancja” (u dołu strony).

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
  b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
  c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
  d) Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
  e) Safari.
 3. Klient dokonujący zakupu w serwisie internetowym Stareprzedmioty.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail SilverArt  Stanisława Sikorskasiedzibą w Łężycach oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep www.stareprzedmioty.pl
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 5. Zawartość Internetowego Sklepu Stareprzedmioty.pl nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. Wszelkie informacje na temat przedmiotów w ofercie Sklepu Internetowego Stareprzedmioty.pl są zgodne z danymi katalogowymi.
 6. Internetowy Sklep Stareprzedmioty.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.